بازدید:
تاريخ : 1395/11/17
فاصله بین یک مشکل و حل آن،یک زانو زدن است اما نه در برابر مشکل بلکه در برابر خدا
بازدید:
تاريخ : 1395/11/17
نیایشبازدید:
تاريخ : 1395/11/02
چندکلمه خودمونیبازدید:
تاريخ : 1395/10/27
رهبری